قیمت خرید تبلت های IOS

 • Apple iPad Wi-Fi-3G - 16GB

  مشخصات کلی : ابعاد : 13.4 × 189.7 × 242.8 میلیمتر وزن : 680 گرم پردازنده : ARM Cortex-A8 Apple A4&..

 • Apple iPad mini Wi-Fi - 64GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.2 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 312 گرم پردازنده : ARM Cortex-A9 Apple A5 Dual..

 • Apple iPad mini Wi-Fi - 32GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.2 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 312 گرم پردازنده : ARM Cortex-A9 Apple A5 Dual..

 • Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.2 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 312 گرم پردازنده : ARM Cortex-A9 Apple A5 Dual..

 • Apple iPad mini Wi-Fi - 128GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.2 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 312 گرم پردازنده : ARM Cortex-A9 Apple A5 Dual..

 • Apple iPad mini Wi-Fi + 4G - 64GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.2 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 312 گرم پردازنده : ARM Cortex-A9 Apple A5 Dual..

 • Apple iPad mini Wi-Fi + 4G - 32GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.2 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 312 گرم پردازنده : ARM Cortex-A9 Apple A5 Dual..

 • Apple iPad mini Wi-Fi + 4G - 16GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.2 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 312 گرم پردازنده : ARM Cortex-A9 Apple A5 Dual..

 • Apple iPad mini 4 4G LTE - 16GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 6.1 × 134.6 × 203.2 میلیمتر وزن : 304 گرم پردازنده : A8 chip architecture &..

 • Apple iPad mini 3 4G - 64GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 341 گرم پردازنده : Apple A7 (64‑bit) + M7 moti..

 • Apple iPad mini 3 4G - 16GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 341 گرم پردازنده : Apple A7 (64‑bit) + M7 moti..

 • Apple iPad mini 3 4G - 128GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 341 گرم پردازنده : Apple A7 (64‑bit) + M7 moti..

 • Apple iPad mini 2 With retina Display - Wi-Fi - 64GB

  مشخصات کلی : ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 331 گرم پردازنده : Apple A7 Dual Core Cyclone..

 • Apple iPad mini 2 With retina Display - Wi-Fi - 32GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 331 گرم پردازنده : Apple A7 Dual Core Cyclone ..

 • Apple iPad mini 2 With retina Display - Wi-Fi - 16GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 331 گرم پردازنده : Apple A7 Dual Core Cyclone ..

 • Apple iPad mini 2 With retina Display - Wi-Fi - 128GB

  مشخصات کلی : ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 331 گرم پردازنده : Apple A7 Dual Core Cyclone..

 • Apple iPad mini 2 With retina Display - 4G - 64GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 341 گرم پردازنده : Apple A7 Dual Core Cyclone ..

 • Apple iPad mini 2 With retina Display - 4G - 32GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 341 گرم پردازنده : Apple A7 Dual Core Cyclone ..

 • Apple iPad mini 2 With retina Display - 4G - 16GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 341 گرم پردازنده : Apple A7 Dual Core Cyclone ..

 • Apple iPad mini 2 With retina Display - 4G - 128GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 134.7 × 200 میلیمتر وزن : 341 گرم پردازنده : Apple A7 Dual Core Cyclone ..

 • Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 469 گرم پردازنده : Apple A7 & M7 Dual Core..

 • Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB

  مشخصات کلی: ابعاد: 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن: 469 گرم پردازنده:Apple A7 & M7 Dual Core 1.3..

 • Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 469 گرم پردازنده : Apple A7 & M7 Dual Core..

 • Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 469 گرم پردازنده : Apple A7 & M7 Dual Core..

 • Apple iPad Air 4G - 64GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 478 گرم پردازنده : Apple A7 & M7 Dual Core..

 • Apple iPad Air 4G - 32GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 478 گرم پردازنده : Apple A7 & M7 Dual Core..

 • Apple iPad Air 4G - 16GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 478 گرم پردازنده : Apple A7 & M7 Dual Core..

 • Apple iPad Air 4G - 128GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 478 گرم پردازنده : Apple A7 & M7 Dual Core..

 • Apple iPad Air 2 WiFi - 64GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 6.1 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 437 گرم پردازنده : Apple A8X (64‑bit) + M8 mot..

 • Apple iPad Air 2 WiFi - 16GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 6.1 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 437 گرم پردازنده : Apple A8X (64‑bit) + M8 mot..

 • Apple iPad Air 2 WiFi - 128GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 6.1 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 437 گرم پردازنده : Apple A8X (64‑bit) + M8 mot..

 • Apple iPad Air 2 4G - 64GB

  مشخصات کلی: ابعاد : 6.1 × 169.5 × 240 میلیمتر وزن : 444 گرم پردازنده : Apple A8X (64‑bit) + M8 mot..

امتیاز به سایت
امتیاز به این صفحه
كد اسكريپت